Scroll Top
Oude baan 25, 2610 Wilrijk, België

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

In deze voorwaarden wordt mede verstaan onder -de verkoper: een ieder, die in zijn aanbieding naar deze voorwaarden verwijst; de opdrachtnemer –
de koper: degene tot wie de vorengenoemde aanbieding is gericht; de opdrachtgever.

“Petit B&K”: de onderneming die onder de handelsnaam Total Relax gedreven wordt door Petit B&K., gevestigd te Antwerpen en ingeschreven
staat in het handelsregister van de Kamer van Koophandel van Antwerpen onder nummer BE063829085

“Koper”: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die tot Petit B&K in een contractuele relatie staat, uit hoofde van een met ons gesloten koopovereenkomst of een andersoortige overeenkomst, alsmede elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ons een koop of andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan. Met name wordt onder “koper” ook verstaan degene in wiens opdracht en voor wiens rekening producten worden geleverd.

TOEPASSELIJKHEID

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Petit B&K en op alle met Petit B&K aangegane overeenkomsten.

2.2. Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Deze afwijking is alleen geldig als alle vennoten en de derde partij(en) akkoord gaan. Een afwijking kan nooit door een vennoot worden goedgekeurd.

2.3. Indien ook de koper naar zijn Algemene Voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de koper niet van toepassing.

2.4. Waar in deze Algemene Voorwaarden gesproken wordt van (levering van) producten wordt daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden.

2.5. Daar waar in deze voorwaarden en op de Internetsite sprake is van formulieren, worden daaronder begrepen de modelformulieren zoals afgebeeld op onze internetpagina’s, daaronder mede inbegrepen factuurbonnen en tevens de door koper ongewijzigd uitgeprinte kopieën daarvan.

AANBIEDINGEN

3.1 Aanvullende afspraken en/of toezeggingen, binden ons alleen indien deze afspraken en/of toezeggingen door vertegenwoordigingsbevoegde personen namens Petit B&K schriftelijk zijn vastgelegd.

3.2 De aanbiedingen of prijsopgaven op de Internetsite dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële kopers tot het doen van een aanbod. Zij binden Petit B&K derhalve op geen enkele wijze, tenzij in de offerte zelf uitdrukkelijk schriftelijk het tegendeel is bepaald. De aan ons gegeven order geldt als aanbod en kan slechts leiden tot totstandkoming van de overeenkomst als aan de voorwaarden in artikel 3.4 is voldaan.

3.3 Alle offertes en prijsopgaven zijn vrijblijvend. Deze hebben een geldigheidsduur van 14 dagen. Leverings en uitvoeringstijden worden bij benadering opgegeven.

3.4 Een aanbod van de koper om een overeenkomst aan te gaan wordt geacht te zijn gedaan, wanneer Petit B&K het door koper volledig ingevulde bestelformulier heeft ontvangen. Een overeenkomst komt tot stand op het moment waarop wij onze orderbevestiging aan de koper verzenden.

3.5 Koper en Petit B&K komen uitdrukkelijk overeen dat door de elektronische communicatievorm een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan deze voorwaarden en de bestelprocedure is voldaan. Met name ook het ontbreken van een handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding.

PRIJS

4.1 De prijzen genoemd op de Internetsite zijn slechts 7 dagen geldig. Petit B&K garandeert niet de juistheid van